Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Dokumendid ja vormid

Metsateatise vorm
Metsaomanik või tema esindaja esitab Keskkonnaametile metsateatise:

  • kavandatavate raiete kohta;
  • kavandatava metsa uuendamise kohta;
  • metsakahjustuste ja pärandkultuuriobjektide kohta kohe pärast seda, kui ta on nendest teada saanud.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik enda kinnistu metsamaa hektari kohta raiuda kuni kolm tihumeetrit puitu, kuid mitte rohkem kui 20 tihumeetrit aastas kinnisasja kohta.
Laadige alla Metsateatise vorm 2009, mis on arvutis täidetav ning salvestatav PDF fail suurusega 2,27MB. Vajalike andmetega täidetud vormi saab salvestada ning esitada elektroonilisi kanaleid kasutades või paberile väljatrükitult.

Ümarpuidu mahu määramine
Ümarpuidu mahuvalemid palkidele mahu arvutamiseks on 1994. aastal välja töötanud ja 2000. aastal täiustanud EPMÜ professor Artur Nilson.
Nende valemite alusel oleme loonud abivahendid:

Seadused

Metsaseadus
Mesaseadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale käesoleva seaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse seaduse rikkumise eest.
Metsaseaduse eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine.
Metsaseaduse saate alla meie veebilehelt: Metsaseadus (PDF; maht 194kB) või tutvuda sedausega Riigiteataja portaalis.
Looduskaitseseadus
Looduskaitseseaduse eesmärk on:

  • looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega;
  • kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine;
  • loodusvarade kasutamise säästlikkusele kaasaaitamine.

Looduskaitseseaduse saate alla meie veebilehelt: Looduskaitseseadus (PDF; maht 176kB) või tutvuda sedausega Riigiteataja portaalis.

Võlaõigusseadus
Võlaõigusseaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele võlaõigusseaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele, mis ei ole tekkinud lepingust.
Võlaõigusseaduse saate alla meie veebilehelt: Võlaõigusseadus (PDF; maht 701kB) või tutvuda sedausega Riigiteataja portaalis.
Tulumaksuseadus
Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised.
Tulumaksuseaduse saate alla meie veebilehelt: Tulumaksuseadus(PDF; maht 292kB) või tutvuda sedausega Riigiteataja portaalis.